Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền kiến thức ứng dụng CNTT cho vùng đồng bào DTTS

ngày phát hành:2023-09-18 12:51    Số lần nhấp:73

 Báo cáo viên truyền đạt các nội dung đến các đại biểu dự Hội nghị Báo cáo viên truyền đạt các nội dung đến các đại biểu dự Hội nghị

Đây là nội dung quan trọng thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

Các đại biểu dự hội nghị đã được các báo cáo viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế; VNPT Thừa Thiên Huế và Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, giới thiệu các nội dung về: Kỹ năng ứng dụng thương mại điện từ phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; Áp dụng việc chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Ứng dụng CNTT và nhận thức chung về chuyển đổi số; Chính phủ điện tử; Chữ ký số từ xa Smart-CA và chủ trương phổ cập toàn dân của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổng quan về Tiểu dự án 2, Dự án 10 “Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi” thuộc Chương trình MTQG 1719…

Thông qua các hội nghị,tuyển dụng nhân tài các học viên đã nhận thức và nắm bắt cơ bản một số ứng dụng CNTT và chuyển đổi số để áp dụng và hướng dẫn người dân ở địa phương ứng dụng CNTT trong công việc, sản xuất, kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh, đặc biệt là triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719.

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tập huấn Chương trình MTQG 1719